Asmens duomenų tvarkymas

Įstaiga asmens duomenų tvarkymą atlieka vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES reglamentas 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo).

Asmuo turi teisę:

  • Gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą;
  • Susipažinti su savo asmens duomenimis, kurie yra saugomi;
  • Prašyti ištaisyti neteisingus, netikslius ar neišsamius asmens duomenis;
  • Prašyti ištrinti (teisė „būti pamirštam”) asmens duomenis;
  • Nesutikti, kad būtų tvarkomi bet kokie su konkrečiu atveju susiję asmens duomenys;
  • Prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;
  • Gauti savo asmens duomenis skaitmeniniu formatu ir persiųsti juos kitam duomenų valdytojui.

 

Asmens teisių įgyvendinimo tvarka

  • Asmuo, siekdamas įgyvendinti aukščiau nurodytas teises, gali pateikti įstaigos administracijai rašytinį prašymą (asmeniškai, paštu, per atstovą, ar elektroninių ryšių priemonėmis).
  • Prašymas turi būti įskaitomas, asmens pasirašytas, prašyme turi būti nurodyta: asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, duomenys ryšiui palaikyti ir informacija apie tai, kokią iš aukščiau nurodytų teisių ir kokia apimtimi jis pageidauja įgyvendinti.
  •  Administracija pateikia atsakymą asmeniui ne vėliau nei per 10 dienų nuo prašymo pateikimo dienos.

2018 m. gegužės 24 d. Biudžetinės įstaigos Kelmės rajono priešgaisrinės saugos tarnybos viršininko įsakymu Nr.V-22  atsakingu už asmens duomenų saugą  paskirta vyresnioji specialistė Sniegina Baranauskienė. Atsakingo asmens kontaktiniai duomenys:

Tel. +370 427 48460, el p. sniegina.baranauskiene@kelmespriesgaisrine.lt

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *